Protokollen från våra möten arkiveras tills vidare i pärmar. Kan efterfrågas och läsas av medlem.

                                                                                              MVH/Styrelsen/William.


 MHS styrelse under år 2019
 
ORDFÖRANDE             Viveca Pettersson                                                       
VICE ORDFÖRANDE   Stellan Axelson 
KASSÖR                       Yvonne Lindstrand
SEKRETERARE           William Karlfeldt


Övriga ledamöter
Kjell Engström

Ewa Rydell 
Birgitta Wärn

Inger Johansson
Astrid Hjelm  
                                                       
Suppleant
Eva Johansson                                                                                    
--- --- --- --- --- ---
                                                                                    
Revisorer: Kerstin Friberg och Els-Marie Egonsson,
Revisorsuppleant: Lillemor Werner
Valberedning: Eva Jacobsson (sammankallande), Yvonne Bolgerth, Lotta Hultner.

 STYRELSEN
Förteckning över arbetsgrupper och ansvariga, år 2019:


Kursanmälningar                         Se vad som gäller för varje kurs.

Utbildning/Fortbildning                 William Karlfeldt, Viveca Pettersson
Aktivitetsgruppen                         Styrelsen
Uthyrning                                     Yvonne Lindstrand
PR, media, sponsring                  Vakant
Uppvisningsgruppen                    Varje handledare
Köket: inköp                                 Kjell Engström
Arbetsgrupp                                 Stellan, Bernt, Benny, Tony, Mikael
Webansvarig/hemsidan               William Karlfeldt
Utskick av info till medlemmar     William Karlfeldt
Mallar, underlag för kurslistor      Viveca Pettersson
E-post:
hundsallskapet@gmail.com         Ordförande Viveca Pettersson

                  

 

Viveca Pettersson
Ordförande
Ansvarar för föreningens mailkommunikation,
mailadress till föreningen:
hundsallskapet@gmail.comKONTAKT
Mail
vippesson@gmail.com
Telefon 
070-6594407

Stellan Axelson
Vice ordförande
Ny i styrelsen.
Fd. ordförande i MAIF:s fotbollssektion


Kontakt
Telefon
070-3191196

 

William Karlfeldt:
Sekreterare
Utbildningsansvarig
tillsammans med Viveca
Ansvarig för hemsidan och
all skriftlig information till
förtroendevalda,
medlemmar
och allmänheten.
Handledare

Kontakt                                        
Mail
william.karlfeldt@gmail.com
Telefon 073- 0857733                                                                                                                                                                               Bild: William och Emma,
                                                                              trivs bra tillsammans


 

Kjell Engström
Ledamot och vår högste (närmare 2 m) inköpschefKontakt
Mail
kjell.engstrom@sverige.nu
Telefon
070-5272601

 

Ewa Rydell
Ledamot

Kontakt
Telefon
070-7974400

Birgitta Wärn
Ledamot


Kontakt
Telefon
072-7454893

Inger Johansson
Ledamot

Kontakt
Telefon
073-0775249

Astrid Hjelm
Ledamot

Konta
kt
Telefon
073-0638560

 

Ewa Johansson
Suppleant

Kontakt
Telefon
070-5233363


 

 UTÖVER STYRELSEN: VALBEREDNING OCH REVISORER

Eva Jacobsson
Valberedningens sammankallande


Kontakt
Telefon
070-7136925

 

Yvonne Bolgerth
Valberedningen

Kontakt
Telefon
073-7003942

Lotta Hultner
Valberedningen

Kontakt
Mail
lottahultner@live.se
Telefon
070-2784855


Kerstin Friberg
Revisor

Kontakt
Telefon
0141- 214764


 

Els-Marie Egonsson
Revisor

Kontakt
Telefon
070-6787818

 

Lillemor Werner
Revisorsuppleant


  
 
 
 
Motala Hundsällskaps Verksamhetsberättelse
 

                  2018

 
 
 
 
 Motala Hundsällskaps styrelse 2018
 
 Ordförande:                       Gunilla Carlsson                                  
 
 Vice ordförande:                Viveca Pettersson
 
 Kassör:                              Yvonne Lindstrand
 
 Sekreterare:                      Ingela Strandberg
 
Övriga ledamöter:              Kenneth Carlsson          
                                                                                                                                                                                                   Kjell Engström                                                                                                                                                                                                                                                                                          Susanne Enstedt  
                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                        William Karlfeldt     
                                                                                                                                                                                                   Anders Langerud    (Begär utträde och avgår i november)
 
Suppleanter:                       Ninna Alander
                     
                                           Eva Jacobsson
                                                                                                                                                                                                   Birgitta Wärn

 
                                             --- --- --- 
 
 Revisorer:                          Kerstin Friberg och Els-Marie Egonsson,
 Revisorsuppleant:             Eva Rydell
 Valberedning:                    Lotta Hultner (sammankallande), Yvonne Bolgerth och
                                           Yvonne Modigh.
                                           Alla valdes på ett år.

                                                   --- --- ---  
 
                                  
 
Medlemmar:
Medlemsantalet 2018 var 255 stycken, fördelade inom åldersgrupperna:
 
                
Kön ...        Ålder ...  (år) ...           Antal
Kvinnor      21 år och äldre           114
Män           21 år och äldre             87
Flickor         7 -  20 år                     31
Pojkar         7 -  20 år                     20
Flickor         0 -   6 år                        2
Pojkar         0 -   6 år                        1
 

                                  
     
    
    
                                    Kursverksamhet under 2018
 
                                           
Under både vår och höst har ett flertal kurser anordnats för hundar i olika åldrar, valp, unghundar och vuxna. Det har gällt vardagslydnad, rallylydnad och spår.
Samtliga kurser har till övervägande delen fått riktigt bra kritik på utvärderingarna. En del synpunkter på tips och förbättringar har också inkommit och då diskuterar vi vad vi kan göra annorlunda för att förbättra oss.                                   
     Särskilt glädjande för vår förening har den positiva utvecklingen av föreningens ungdomsverksamhet varit. Det gäller barn och ungdomar i åldern 10-15 år. Gunilla Carlsson ledde verksamheten under våren, och Ninna Alander tog över ansvaret under hösten, med god hjälp av Anette Syrén.
 
Kommunen gör en speciell satsning på fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. För MHS del har detta inneburit att en grupp på ett tiotal barn och ungdomar har träffats uppe på klubbområdet både i juni månad och under hösten. Deltagarna har fått prova på flera grundläggande aktiviteter, som promenad i skogen och på planerna, lek och övningar inom agility, rallylydnad och vardagsuppfostran. Alla har inte haft en egen hund, men har då fått låna hund av Gunilla och mig, William. Gunilla har tillsammans med Ninna ansvarat för verksamheten.
 

--- --- ---                                        
                                          

Följande handledare har varit verksamma under året:

Viveca Pettersson, Lena Danielsson, Yvonne Lindstrand, Susanne Enstedt,                                 William Karlfeldt, Gunilla Carlsson och Ninna Alander.
Medhjälpare i ungdomsgruppen: Anette Syrén.
 
 
 Utanför den reguljära kursverksamheten ...
 
träffas en grupp hundförare och hundar varje måndag och tisdag, för en                                       morgonpromenad  nästan året om! Gruppmedlemmarna promenerar, och gör ev. några övningar under olika personers ansvar, fikar och har allmänt trevligt tillsammans.                     Under såväl vår som höst tillkommer härigenom ett trettiotal deltagare från måndags- och tisdagsgrupperna. Därmed sysselsätter vi mer än ett hundratal medlemmar i föreningsanknutna aktiviteter under året.
     Dessa grupper räknas inte in bland övriga "kurser", då sammankomsterna varken leds av någon kursledare eller har något fastlagt kursinnehåll. Lotta Hultner respektive William Karlfeldt är kontaktpersoner för dessa grupper. Aktiviteterna ses som en effektiv grogrund för blivande ledare och medhjälpare i vår övriga verksamhet. De kan också inspirera till deltagande i             vår reguljära kursverksamhet.
 

Aktiviteter utöver kursverksamheten 2018
 
                                                   
Möten: Styrelsen har under 2018 haft regelbundna möten, i princip en gång i månaden, varav ett konstituerande möte i nära anslutning till årsmötet.

Årsmötet hölls på ABF den 24 februari, med Camilla Egberth som mötesordförande.
 
Arbetsdagar: Ett flertal dagar har ägnats åt renovering, underhåll och städning.
Några har arbetat ofta och engagerat - andra mindre, eller inte alls.
Pumpen har byggts in och isolerats, grindar har renoverats eller stadgats upp, stolpar har bytts ut m.m.
 
Hundens dag: Kommunen anordnade Hundens dag på stora torget, den 26 maj.
Bra väder och mycket folk. Ett stort antal medlemmar slöt upp kring torget, och vandrade runt med sina hundar inför en stor publik. Några övningar genomfördes. William Karlfeldt ansvarade för information till åskådarna och intervjuade deltagande ekipage, främst förarna. Men
även    hundarna uttryckte sin uppskattning .... 
 
 Utställning/Drive in:                                                   
 Föreningen stod som arrangör för en hundutställning, den 10 maj. En hel del utställare och mycket folk. Helt igenom lyckat!
 
Medlemsträff: En träff för medlemmar anordnades på ABF den 18 september. Vi pratade           om verksamheten och kommande aktiviteter. Majoriteten av de närvarande 16 medlemmarna ville gärna hjälpa till inom föreningen.
                                                                
                                                                
Uthyrning: Klubbområdet har under året hyrts ut vid ett par tillfällen, i april för en                         jaktinstruktörsutbildning och i maj till en valpkurs för Shetland sheepdog.
 
 
                                
                                  
 
 

                                 Verksamhetsplan för år 2019
 
                                                   
AKTUELLA ÅTGÄRDER redan idag:
                                                                
Vi fortsätter att se över både stugan och området för övrigt.
 
Studiecirkel: Lämplig start för den nya styrelsen!
ABF erbjuder en studiecirkel i Föreningsteknik. Här ges tillfälle att inhämta ny kunskap eller befästa en redan befintlig sådan. Det kan också vara en god möjlighet att skapa en grund för styrelsens fortsatta, gemensamma arbete.

Samarbete med biblioteket: MHS har genom föreningens utbildningsansvariga Gunilla Carlsson och William Karlfeldt etablerat ett samarbete med syfte att anordna föreläsningar om hundar och uppfostran, lydnad, träning m.m. Detta innebär förhoppningsvis en god renommé för oss.
Plats: Huvudbiblioteket. Närmaste föreläsning planeras under våren.
 
Medlemsträff kommer säkerligen att anordnas, liksom tidigare år.
                                                                                                            
Utbildning/Fortbildning: Någon gång, preliminärt under sommaren, planerar föreningen att bjuda in en etablerad hundinstruktör. Avsikten är att verksamma instruktörer ska få en del tips och inspiration för nya övningar att använda inom kursverksamheten. Även medlemmar kan få komma med
sina hundar och få goda råd.
 
Utställning/Drive in planeras även för år 2019, i slutet av maj månad.
 
Kursutbud:  Vår målsättning är att kunna erbjuda kurser i ungefär samma omfattning
som tidigare år. Lena lämnar sitt uppdrag som handledare - och så gör tyvärr även Gunilla, efter många år som en mycket kunnig, erfaren och engagerad ledare. Ett tungt avbräck för föreningen! Men lyckligtvis har flera andra medlemmar visat intresse för att hjälp till.
                                                            

 

Kontakta styrelsen