MOTALA HUNDSÄLLSKAPS STADGAR

§ 1     MÅLSÄTTNING
          Att sprida kunskap om hundhållning enligt gällande lagar och förordningar.
          Att anordna kurser baserade på allmän hunduppfostran.
          Att sprida kännedom om hundens förutsättningar i dagens samhälle.
          Att tillvarata hundens intresse i samhället.
          Att bedriva upplysningsverksamhet (publikationer,kurser, föredrag). 
         
§ 2     ARBETSORGAN
          Klubbens angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.

§ 3     ARBETSÅR
          Klubbens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
          Klubbens arbetsår räknas från årsmöte till och med nästa sådant möte.

§ 4     MEDLEMSKAP
      a) Alla för verksamheten intresserade kan söka inträde i klubben.
      b) Det åligger medlem att arbeta positivt för klubben, samt respektera de
          stadgar och riktlinjer som antagits av klubben.

§ 5     MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE
      a) Om medlem begär utträde ur klubben.
      b) Om medlem underlåter att betala medlemsavgift.
      c) Efter styrelsebeslut vid brott mot § 4 b.

§ 6     MEDLEMSAVGIFT
          Årsavgiftens storlek bestäms av ordinarie årsmöte.
          Man betalar för hela familjen om familjemedlemmarna har samma adress.

§ 7     ÅRSMÖTE - ORDINARIE OCH EXTRA - KALLELSE
          Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. 
          Kallelse till årsmötet skall efter beslut av styrelsen annonseras på
          Motala Hundsällskaps hemsida och finnas tillgänglig på anslagstavlan
          vid Klubbstugan senast 14 dagar före årsmötet.

§ 8     ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE OCH DAGORDNING
          Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller i dess frånvaro av vice ordförande.
          Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
     a)  Val av ordförande för årsmötet.
     b)  Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
     c)  Val av två justeringsmän, tillika  rösträknare, som jämte mötets ordförande skall
           justera dagens protokoll.
     d)  Justering av vallängd (räkna antalet medlemmar på mötet).
     e)  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
      f)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
     g)  Faställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
     h)  Val av ordförande.
      i)  Val av kassör (Stadgeändring fr.o.m. 2002-03-16).
      j)  Val av övriga ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
     k)  Val av två revisorer och revisorsuppleant.
      l)  Val av valberedning om tre personer, varav en är sammankallande.
    m)  ärenden som senast sju dagar före årsmötet skriftligen anmälts till styrelsen eller
          av denna underställts årsmötet.

§ 9     RÖSTNING
         Vid årsmötet äger varje medlem rätt att föra talan och utöva rösträtt.
         Röstning genom fullmakt medgives icke.
         Röstlängd vid ordinarie årsmöte fastställes med ledning av för dagen gällande medlemsförteckning.
         Röstning sker öppet, dock skall val förrättas med slutna sedlar om någon önskar.
         Vid lika rösttal har ordföranden utslagsröst.

§ 10  STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
         Klubbstyrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och minst fyra, 
         men högst sex ledamöter och högst fyra suppleanter.
         Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter väljs på två år, med halva antalet varje år.
         Endast medlemmar är valbara. Ledamot och suppleant kan omväljas.
         Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter plus en är närvarande.
         Styrelsen äger att inom sig utse arbetsutskott (arbetsgrupper).  
         Ledamöterna är ansvariga för arbetet inom styrelsen för den mandattid de åtagit sig.

§ 11  UPPGIFTER
         Styrelsen handhar förvaltningen av klubbens angelägenheter.
         Det ankommer därvid på styrelsen bland annat att:
     a) Förbereda ärenden som skall hänskjutas till års- och klubbmöten
     b) Verkställa på klubbmöten fattade beslut.
     c) Föra noggranna räkenskaper över klubbens inkomster och utgifter, samt förvalta dessa tillgångar.
     d) Till ordinarie årsmöte avgiva verksamhetsberättelse.

§ 12  REVISION
         Klubbens räkenskaper skall vederbörligen vara avslutade och jämte verksamhetsberättelsen
         och protokoll vara tillgängliga för revision senast sex veckor före årsmötet.

§ 13  STADGEÄNDRING
         För stadgeändring erfordras att beslutet därom fattas på två på varandra följande årsmöten.
         Det senaste minst två månader efter det förra, samt att beslutet på båda årsmötena bifalles
         med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Ett av dessa årsmöten skall vara ordinarie.
         Beslut om stadgeändring skall även angiva dagen för ändringens ikraftträdande.

§ 14  KLUBBENS UPPHÖRANDE
         Beslut om upplösning av klubben fattas på samma sätt som i § 13 om stadgeändring.
         Klubbens eventuella tillgångar vid upplösandet skall fördelas eller skänkas enligt styrelsens beslut

SLUT